زمان می گذرد …

زمان می گذرد … انسان گام بر می دارد … زمان می گذرد … انسان به مرگ … به تباهی … به نیستی … به نابودی نزدیک می شود … و … زمان می گذرد… انسان به تزلزل می رسد … به  انحطاط کشیده می شود و … زمان می گذرد … و وضع بدتر می شود … بد تر از پیش … و … و مضحک این که انسان از این وضع هیچ درک نمی کند … گویی درکی

ادامه خواندن %s

Site Footer