آزادم یا…

من آزاد آفریده شده ام. خدا مرا آزاد آفریده . پس چرا این گونه در بندم. چرا مدام از زندانی به زندان دیگر برده می شوم و ناچار به ماندن در آنجا. من آزاد آفریده شده ام و تنها. حال اینکه این جهان چه جهانی است که نه تنهایم و نه آزاد. خدای من کجاست… خالق من… مرا می بیند که چگونه در رنج و عذاب گرفتار آمده ام. صدای ناله و فغان مرا می شنود که هر شب در

ادامه خواندن %s

Site Footer