زمان می گذرد …

زمان می گذرد … انسان گام بر می دارد …

زمان می گذرد … انسان به مرگ … به تباهی … به نیستی … به نابودی نزدیک می شود … و …

زمان می گذرد… انسان به تزلزل می رسد … به  انحطاط کشیده می شود و …

زمان می گذرد … و وضع بدتر می شود … بد تر از پیش … و …

و مضحک این که انسان از این وضع هیچ درک نمی کند … گویی درکی ندارد …

انسان آگاه یا نا اگاه محکوم به زندگی است…

به فنا

به نابودی

و  دوباره

زندگی

بقا

بی نهایت…

آن روز، آن مرد، آن پیشنهاد

مرگِ انسان

عادت نکنیم ، تغییر کنیم

پاسخ دهید:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Site Footer